Dega to firma z 30-letnim doświadczeniem. Gwarantujemy stabilną pracę w rozwijającej się spółce. Naszą zaletą jest inwestowanie w Pracownika, Jego wiedzę i doświadczenie. Organizując tematyczne szkolenia staramy się stale podnosić kwalifikacje zatrudnionych osób.

Również i  Ty możesz dołączyć do naszego Zespołu.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:
Dega S.A.
Informujemy, że DEGA S.A. jako odrębny administrator danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania rekrutacji będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym dla kandydata oraz w przesłanym CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Ponadto, informujemy o tym, że:
1) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od momentu złożenia aplikacji, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pan/Pani odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji;
2) Jeżeli wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat od wyrażenia zgody, w tym Pana/Pani CV będzie wyszukiwane po ogólnych, każdorazowo wskazywanych kryteriach wyszukiwania w celu realizowania uzasadnionego interesu Dega S.A.polegającego na możliwości filtrowania CV zgromadzonych w bazie po podstawowych kryteriach dotyczących przyszłych rekrutacji;
3) W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć wyrażoną przez Pana/Panią zgodę bez podawania przyczyny, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez DEGA S.A. dokonanego przed jej cofnięciem; Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody uniemożliwi Panu/Pani udział w bieżących lub przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DEGA S.A.
1. Ma Pan/Pani prawo do żądania:
a. dostępu do Pana/Pani danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródeł ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);
b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);
c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
I. wycofał/-a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;
II. Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
III. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;
IV. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych), w sytuacjach, gdy:
I. kwestionuje Pana/Pani prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzeb¬ny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;
II. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
III. nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń,
IV. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.
Ma Pan/Pani również prawo do:
a. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (art. 21 ust. 1 RODO);
b. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).
5. Jak można się z nami skontaktować - zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczą -  email kadry@dega.pl